Усі статті номера
10
жовтень 2018року
банк посадових інструкцій

Посадова інструкція лікаря‑ортопеда‑травматолога

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посада лікаря-ортопеда-травматолога I кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи Центральної міської лікарні (далі — лікарня)*.

* Наведено примірну посадову інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого закладу.

1.2. Лікаря-ортопеда-травматолога I кваліфікаційної категорії приймають на посаду та звільняють із неї наказом головного лікаря лікарні за поданням завідувача травматологічного відділення.

1.3. Лікар-ортопед-травматолог I кваліфікаційної категорії безпосередньо підпорядковується завідувачу травматологічного відділення лікарні.

1.4. Мета роботи лікаря-ортопеда-травматолога I кваліфікаційної категорії — надавати ортопедичну допомогу пацієнтам із травмами опорно-рухового апарату, вродженими й дегенеративними станами кістково-м’язової системи, а також інфекціями й пухлинами, аби максимізувати відновлення функцій організму.

1.5. У своїй діяльності керується законодавством України про охорону здоров’я, принципами та правилами медичної етики й деонтології, положенням про відділення, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами, що регулюють діяльність лікарні з питань охорони здоров’я; цією посадовою інструкцією.

1.6. За відсутності лікаря-ортопеда-травматолога I кваліфікаційної категорії (хвороба, відпустка, відрядження тощо) виконувати його посадові обов’язки доручають іншому медичному працівнику лікарні в порядку, передбаченому законодавством.

1.7. Лікар-ортопед-травматолог I кваліфікаційної категорії не має права використовувати технології та методи (діагностики) лікування, які не отримали суспільного визнання з боку колег або не мають відповідних авторських (патентних) прав, установлених відповідно до законодавства.

1.8. Під час роботи з пацієнтом зобов’язаний одягати засоби індивідуального захисту (разові маску й рукавички, захисні окуляри) та мати охайний зовнішній вигляд.

1.9.  Проходить періодичні профілактичні медичні огляди в установлені терміни.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Оцінює тяжкість стану пацієнта, визначає обсяг і послідовність реанімаційних заходів щодо надання швидкої (невідкладної) медичної допомоги.

2.2. Здійснює щоденний амбулаторний прийом пацієнтів, аналізує історію хвороби та іншу необхідну інформацію.

2.3. Визначає необхідність проведення спеціальних методів дослідження, консультацій з іншими лікарями лікарні, показання до госпіталізації; проводить диференціальну діагностику захворювань, обгрунтовує клінічний діагноз.

2.4. На підставі обстеження, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень установлює (або підтверджує) діагноз, визначає біомеханічну й біологічну основу лікування, показання до госпіталізації.

2.5. Розробляє схему, план і тактику лікування пацієнтів; уточнює об’єм і необхідність додаткових методів обстеження пацієнта; отримує (підтверджує) повну та достовірну діагностичну інформацію про травми, розлади опорно-рухового апарату, кістково-м’язової системи тощо.

2.6. Надає кваліфіковану медичну допомогу з використанням сучасних методів профілактики, лікування за допомогою медикаментів, фізичних вправ, хірургії (при травмах, захворюваннях кісток, суглобів, м’язів, сухожиль, зв’язок, нервів або шкіри) або інших методів лікування, дозволених для застосування в медичній практиці.

2.7. Щоденно оглядає пацієнтів у стаціонарі; стежить за побічними реакціями /дією лікарських засобів; корегує план лікування залежно від стану пацієнта.

2.8. Уживає заходів щодо реабілітації пацієнтів: рекомендує вправи або фізичну терапію для відновлення руху, сили й функцій організму.

2.9. Контролює належне проведення діагностичних і лікувальних процедур, експлуатації інструментарію, апаратури й устаткування, раціональне використання лікарських препаратів середнім і молодшим медичним персоналом відділення.

2.10. Дає рекомендації пацієнтам та їхнім близьким щодо профілактичних заходів та поведінки вдома, практичні поради щодо використання інвалідних візків та додаткових ресурсів, аби оптимізувати догляд при травмах, розширити доступ до соціальних послуг тощо.

2.11. Співпрацює з різними фахівцями в галузі охорони здоров’я, консультує лікарів інших спеціальностей лікарні.

2.12. Бере участь у проведенні експертизи тимчасової непрацездатності, готує необхідні документи для ЛКК та МСЕК.

2.13. Оперативно вживає заходів, зокрема й своєчасноо інформує керівництво, задля усунення порушень правил охорони праці, протипожежних і санітарних правил, що загрожують діяльності лікарні, її працівникам, пацієнтам і відвідувачам.

2.14. Забезпечує своєчасне ведення та якісне оформлення медичної та іншої документації відповідно до встановлених правил і термінів.

2.15. Сприяє поширенню медичних знань серед населення.

3. ПРАВА

Лікар-ортопед-травматолог I кваліфікаційної категорії має право:

3.1. Самостійно встановлювати діагноз за фахом на підставі клінічних спостережень та обстеження, збору анамнезу, даних клініко-лабораторних та інструментальних досліджень.

3.2. Аргументовано призначати та скасовувати будь-які лікувально-профілактичні заходи з огляду на стан пацієнта.

3.3. У межах своєї компетенції віддавати середньому та молодшому медичному персоналу травматологічного відділення вказівки, які стосуються виконання їхніх службових обов’язків, і вимагати своєчасно їх виконувати.

3.4. Уносити пропозиції керівництву лікарні щодо вдосконалення лікувально-діагностичного процесу, зокрема й щодо поліпшення роботи адміністративно-господарських служб, питань організації та умов праці.

3.5. Запитувати й отримувати інформаційні матеріали та нормативно-правові документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків, і користуватися ними.

3.6. Брати участь у науково-практичних конференціях і нарадах, на яких розглядають питання щодо надання сучасної ортопедо-травматологічної допомоги, роботи відділення травматології.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію в установлені терміни, проходити в установленому порядку атестацію з правом підвищення/підтвердження кваліфікаційної категорії.

3.8. Бути забезпеченим робочим місцем із необхідним устаткуванням, засобами медичного призначення для виконання службових обов’язків.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Лікар-ортопед-травматолог I кваліфікаційної категорії відповідальний за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків.

4.2. Порушення вимог конфіденційності інформації про пацієнтів.

4.3. Неналежну організацію своєї роботи, несвоєчасне й некваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, порушення вимог нормативно-правових актів у галузі медицини.

4.4. Порушення правил внутрішнього розпорядку лікарні та відділення, санітарно-гігієнічних норм, протипожежної безпеки й охорони праці.

4.5. Несвоєчасне інформування керівництва щодо усунення порушень правил охорони праці, протипожежних і санітарних правил, що загрожують діяльності лікарні, її працівникам, пацієнтам і відвідувачам.

Роботу лікаря-ортопеда-травматолога I кваліфікаційної категорії оцінює завідувач травматологічного відділення за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та виявленими недоліками в роботі.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я.

5.2. Організацію ортопедотравматологічної допомоги, зокрема й швидкої та невідкладної.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології, кровотворення та гемостазу.

5.5. Питання тимчасової та стійкої непрацездатності, роботу ЛКК та МСЕК.

5.6. Клініку, сучасні методи діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату.

5.7. Спеціальні загальні та функціональні методи дослідження хворого, методи гіпсової техніки та протезування; питання інтенсивної терапії, реанімації, фізіотерапії та відновлювального лікування в травматології та ортопедії.

5.8. Організаційні принципи військово-польової хірургії.

5.9. Правила оформлення медичної документації.

5.10. Сучасні інформаційні та інтернет-технології, наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра в галузі «Охорона здоров’я», спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування».

6.2. Спеціалізація за фахом «Ортопедія і травматологія» (інтернатура, курси спеціалізації).

6.3. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

6.4. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

6.5. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

7.1. У межах лікарні має службові зв’язки з:

 • реєстратурою;
 • приймальним відділенням;
 • хірургічним відділенням;
 • клініко-діагностичною лабораторією;
 • рентгенологічним відділенням;
 • кабінетом функціональної діагностики;
 • біохімічною лабораторією;
 • господарським відділом.

7.2. Поза межами лікарні має службові зв’язки з:

 • МСЕК;
 • громадськими організаціями;
 • територіальним центром реабілітації;
 • закладами санаторно-курортного лікування.

Посадову інструкцію підготував Георгій Маймула,
експерт із професійної класифікації